Mokamų, iš dalies mokamų ir nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bei jų apmokėjimo tvarka

1. UAB „Salvijos“ medicinos centre (toliau-Centras) teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros ir su jomis susijusios paslaugos:

1.1. kai pacientui teikiamos paslaugos, kurias kaip mokamas ar iš dalies mokamas paslaugas numato teisės aktai;


1.2. kai pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į centrą dėl paslaugų, bet ne būtinosios pagalbos, suteikimo;

1.3. kai pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nenumatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą specialisto konsultacijai;

1.4. kai pacientui teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.) Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau -LNSS) nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimu;

1.5. kai paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai);

1.6. jei centras yra išnaudojęs lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir Centro administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali teikti tam tikrų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, o apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti;

1.7. kai sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, asmenims be pilietybės, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka;

1.8. kai pacientams teikiamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos, jeigu pacientas pageidauja šias paslaugas gauti be eilės. Išlaidos už šias paslaugas vėliau pacientui kompensuojamos iš PDF biudžeto Valstybinės ligonių kasos nustatyta tvarka;

1.9. kai pacientai, išnaudoję metinį (per kalendorinius metus) nemokamų numatytų teisės aktų paslaugų limitą numatytą sutartyje su teritorine ligonių kasa, kreipiasi dėl tolimesnio šių paslaugų teikimo tais pačiais kalendoriniais metais;

1.10. už teikiamas nemedicinines paslaugas: kopijavimo, išrašo iš ligos istorijos, pažymos apie paciento sveikatos būklę, nuotraukų spausdinimą jam pačiam prašant, ir pan.

2. Centre teikiamos iš dalies mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

2.1. kai pacientams (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) teikiamos odontologinės paslaugos. Pacientai moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotą šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas;

2.2. kai pacientas pasirenka fizioprocedūras ir/ar papildomas fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūras;

2.3. kai pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias Paslaugas (t. y. paslaugas, medžiagas, procedūras). Šiuo atveju, pacientas apmoka Paslaugų faktinių kainų ir nemokamų Paslaugų bazinių kainų skirtumą ir pasirašytinai sutinka už jas mokėti (sutikimo forma pridedama).

2.4. kai dantų protezavimo paslaugų kaina viršija PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamą sumą sutinka už jas mokėti pasirašytinai;

2.5. kai pacientai kviečia šeimos gydytojus į namus, nutolusius daugiau kaip 15 km nuo Centro buveinės.

3. Centro teikiamos nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

3.1. būtinoji medicinos pagalba;

3.2. apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus šios tvarkos 1.1. ir 1.2. nurodytus atvejus) pagal sutartyje su teritorine ligonių kasa numatytas paslaugų apimtis:

3.2.1. pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientams, prisirašiusiems Centre;

3.2.2. gydytojų specialistų konsultacijos pacientams, turintiems LNSS įstaigų siuntimus, išskyrus šių taisyklių 2.3. punkte numatytus atvejus. Siuntimas nebūtinas gydytojo dermatovenerologo paslaugoms;

3.2.3. nustatytos apimties ambulatorinė reabilitacija;

3.2.4. paslaugos, numatytos Klaipėdos miesto savivaldybės ir PSDF lėšomis finansuojamose susirgimų prevencinėse bei profilaktinės programose, apie kurias minėtos įstaigos Centrui oficialiai pranešė.

4. Jeigu pacientas mano, kad jam buvo suteikta ne visa informacija, ar atliktos ne visos jam nemokamai ar mokamai priklausančios procedūros, jis nedelsdamas turi kreiptis į Centro administraciją ir paprašyti suteikti jam paslaugas ir informaciją, bei pastabas pateikti raštu.

5. Mokamų ir iš dalies mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka:

5.1. už mokamas ar iš dalies mokamas paslaugas gali mokėti patys pacientai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys arba savanoriško sveikatos draudimo įstaigos;

5.2. atsiskaityti galima grynais pinigais (Eurais) (tik Centro registratūros kasoje);

5.3. apmokėjus už paslaugas, pacientui išduodamas kasos čekis, o pageidaujant išrašoma PVM sąskaita – faktūra (registratūroje ar Centro buhalterijoje);

6. Lėšų apskaita vykdoma vadovaujantis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

7. Sveikatos priežiūros specialistas pinigų kvitus ir grynus pinigus į buhalteriją grąžina ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

8. Neatlikus paslaugos ir pacientui pageidaujant grąžinti sumokėtus pinigus, būtinas paciento raštiškas prašymas ir sveikatos priežiūros specialisto patvirtinimas, jog paslauga neatlikta. Visa tai turi būti pažymėta paciento medicininėje dokumentacijoje.